What we consider when we
recommend vacuum cleaners

 

Dust and dirt in the indoor environment contains a variety of particles that can impair our health. Airborne allergen such as pollen, mites particles and fur animal epithelium are the most common particles that can cause problems for people with allergies. It is therefore important that vacuum cleaners efficiently take up and separates even very small particles which otherwise risks irritating airways and mucous membranes.

Vacuum cleaners, equipped with filters, can clean the exhaust air so that it contains fewer particles than the ambient air. It is therefore important to have a good filter system in a dense vacuum cleaner so that dust does not leak when changing bags and filters. Once the dust is collected, it should not spread again, therefore, the vacuum cleaner should not swirl particles in the air during vacuuming. This also reduces the risk that the vacuum itself will affect the health of persons with sensitive airways, including asthmatics.

+ Produktinformasjon

Støvsugere Støv og smuss i innemiljøet består av mange forskjellige partikler som kan påvirke menneskers helse. Luftbårne allergener som pollen, middpartikler og pelsdyrepitel utgjør de vanligste partiklene som kan forårsake plager i følsomme luftveier, for eksempel personer som plages av astma eller allergi. Derfor er det viktig at støvsugere effektivt klarer å suge opp og separere ut selv de minste partiklene for å forhindre at irritasjon i luftveier og slimhinner oppstår. Anbefalte støvsugere er utstyrt med gode filtre, har ingen luftlekkasjer og klarer å rense luften som går gjennom støvsugeren slik at luftutslippet inneholder færre partikler enn den omgivende luften i rommene. Bytting av filterposer er designet på en måte som begrenser mulighetene for søl av oppsamlet støv og skitt. Dette bidrar til å beskytte brukerne under vanlig vedlikehold og posebytte. Under bruk kan luftutslipp fra støvsugeres sette romluften i bevegelse. De anbefalte støvsugerne er designet slik at de forhindrer luftutslippene fra å virvle opp allerede sedimentert støv fra omgivelsene og ut i romluften, noe som kan forbedre inneluftkvaliteten for mennesker med følsomme luftveier.

 
 

Criteria

Dust collection and filtration together constitute the efficiency of the vacuum cleaner. Parameters that affect efficiency are as follows:

 • Dust absorption

 • Density of the vacuum system

 • Replacement/cleaning of bags/filters

 • Filter efficiency/filtering efficiency

The fraction separation level of 0.3 - 0.5 μm should be ≥ 99.98% of the number of particles. Vacuum cleaner bags must be sealed. Cleanable filters are not accepted.

Apply here

+ Produktinformasjon

Kriterier Til sammen utgjør støvoppsamling og filtrering støvsugerens effektivitet. Parametere som påvirker effektiviteten er:

 • Støvabsorbering
 • Støvsugersystemets tettheten
 • Bytte/rengjøring av støvsugerpose/filter
 • Filter- og filtreringseffektivitet Andelen partikler i størrelsen 0,3 – 0,5 µm skal utgjøre ≥ 99.98% av det totale antall partikler. Støvsugerposer må kunne forsegles. Vaskbare filtre aksepteres ikke. Kontaktflater på støvsugere som kan frigjøre nikkel, kan også påvirke personer med kontaktallergier. Nikkelinnholdet skal være under grensen for nåværende EU-regulativer.

Management

Noise level, sliding resistance, manageability and ergonomics are not the most important characteristics from an allergy perspective. But since users easily avoid vacuuming if it is inconvenient, noisy and difficult, these parameters can indirectly affect the buyer's choices and ways of using the vacuum cleaner positively. Contact surfaces on the vacuum cleaner that release nickel can also create problems for individuals with contact allergy. The nickel content shall be below the limit of current EU regulations

We therefore also consider the following parameters before a recommendation:

 • Manoeuvrability

 • Consumer communications

 • Ergonomics

+ Produktinformasjon

Håndtering/ brukervennlighet Fra et allergi-/astmaperspektiv er ikke støvsugeres støynivå, glidemotstand, håndterbarhet og ergonomi blant de egenskapene som er av størst betydning. Men ettersom forbrukere kan tendere til å la være å støvsuge om det er upraktisk, krevende, eller bråker for mye, vil disse egenskapene indirekte kunne påvirke forbrukernes produktvalg. Manøvrerbarhet, forbrukerrettet kommunikasjon og ergonomi blir derfor også vurdert før vi gir en eventuell anbefaling.